PM finaler Knockout-sprint

Detta PM beskriver kvartsfinal, semifinal och final i SM i Knockout-sprint den 25 april.

Med anledning av myndigheternas restriktioner i samband med Covid-19 pandemin är årets arrangemang inte organiserat som ett traditionellt SM. Varken ledare eller publik är tyvärr tillåtna på arenan samt att inga vindskydd får sättas upp någonstans.

För att minska smittorisk tillåts inte ledare att följa med deltagare till karantänen.

Alla deltagare är ansvariga för att hjälpa till att begränsa risken för spridning av Covid-19 (Coronaviruset) samt att följa krav och intentioner i SOFT:s riktlinjer. Vid minsta tveksamhet om ditt hälsotillstånd på tävlingsdagen, stanna hemma. Handsprit kommer att finnas utplacerad på ett flertal ställen.

Varmt välkomna till SM-tävlingarna önskar

OK Roslagen & Svenska orienteringsförbundet

OKRoslagenRund10 orange
SOFT

ÅTERBUD

Lämnas senast lördag 24 april 18.00 till tavling@smsprint2021.se

Startlistor för finalerna kommer inte att justeras pga. återbud.

VÄGVISNING, PARKERING OCH SAMLINGSPLATS

Norrtälje Sportcentrum, Gustaf Adolfs Väg, Norrtälje, Vägvisning från väg 76, cirkulationsplats södra infarten Norrtälje, GPS: 59.746189, 18.682842

INFOCENTER och tävlingsexpedition

Infocenter och tävlingsexpedition är beläget ovanför friidrottsläktarna på Sportcentrum, dvs vid karantänen.

Tävlande följer skyltning till karantänen. Avstånd från parkering till karantän är cirka 200 meter. GPS-länk: https://goo.gl/maps/t8cYw8mxXtAYcJ8p8

Karantän är friidrottsarenan inne på Sportcentrum. Uppdelad i två zoner. En för kvartsfinal samt final och en zon för semifinal.

Karantänen för kvartsfinal öppnar kl. 8.00 och alla tävlande måste ha registrerat sig i denna senast innan första start kl. 9.30, se tider under rubriken ”Nummerlappar och starttider”

Karantänen är utomhus och är innanför det stängsel som omgärdar friidrottsarenans område och vägen upp till tävlingsexpedition.

Fotbollsplanen får EJ beträdas,

Grusplanen väster om karantänen är förbjudet område.

I dagsläget är det tillåtet att vistas på läktarna. Detta kan komma att ändras. Tänk på att hålla avstånd, och inte sitta i grupper.

Utlämnande av nummerlappar till söndagens tävling sker vid karantänen. Varje deltagare hämtar ut sin nummerlapp. Det är självservering p.g.a. covid-19, Tag reda på ditt nummer innan, för att minimera köbildning.

 • Det finns sju stycken toaletter och en pissoar i omklädningsrum i anslutning av friidrottsarenan.
 • Det är inte tillåtet att byta om i toaletternas omklädningsrum. Ombyte sker utomhus.
 • Det finns en vattenutkastare med dricksvatten vid gaveln på toaletthuset (se skiss)
 • Ingen försäljning i karantänen pga. covid-19
 • Den som har lämnat karantänen kan inte återvända dit igen.
 • Det är inte tillåtet att lämna karantänen för att ta sig till annan plats än förstarten.
 • Tävlande får efter målgång inte kontakta löpare som ännu inte startat.

 

När löparen önskar lämna karantänen för att bege sig till förstart lämnar denne sitt bagage i ett bagagetält bakom läktarna. Efter loppet hämtas bagage på samma plats, men från andra sida av bagagetältet.

Det finns möjlighet att ta med överdrag till start. Överdragen hämtas efter målgång vid bagageutlämningen. Överdragen transporteras tillbaka fortast möjligt, men det finns risk att löparna är snabbare än transporten.

TÄVLINGSREGLER

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT:s) tävlingsregler kompletterade med PM gäller. Slutgiltigt PM som anslås i karantänen samt vid förstart gäller.

Vi vill understryka att ordinarie tävlingsregler gäller. Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Det finns många exempel på vad som menas med otillåten fördel, t.ex. ta del av banläggning på förhand, ta del av upplysningar från tävlande som redan sprungit, fråga sig fram eller ta del av GPS-spår. Notera att det är förbjudet att försöka, även om den utpekade inte får någon fördel av försöket.

GPS-enheter

Inga GPS-enheter i kvartsfinalen.

I semifinal och final tilldelas alla löpare en GPS-enhet i som skall bäras under loppet. GPS-västar lämnas ut i karantänen. GPS-enhet erhålls vid förstart. GPS-enhet ska återlämnas vid anslutning till karantänen. Funktionär lotsar löparna tillbaka till karantänen. GPS-västar ska återlämnas när löparen blir utslagen.

STÄMPLINGSSYSTEM

SPORTident AIR+ och SPORTident Classic. Enheterna är aktiverade för trådlös stämpling (AIR+) och stödjer även klassisk stämpling. I kvartsfinal, semifinal och final sker målstämpling genom korsande av mållinje och ingen möjlighet till klassisk stämpling finns.

De löpare som inte är anmälda med SIAC kommer tilldelas en SIAC-pinne som fås i samband med hämtande av nummerlapp till kvalet på lördagen.

Hyrd SIAC-bricka återlämnas när löparen blir utslagen från vidare avancemang. Återlämnandet sker i anslutning till karantänens väskutlämning. Funktionär lotsar löparna från målet till karantänen. Förlorad SIAC-bricka debiteras med 750 kr.

Det kommer att vara möjligt att kontrollera batterinivån för löparnas egna brickor i karantänen.

Provkarta

Det kommer inte finnas någon provkarta på söndagens finaler

FÖRSTART

Löpare lämnar karantän för att gå till förstart vid valfri tid. Vägen till förstart är

 • Kvartsfinalen 1000 meter
 • Semifinal 250 meter
 • Final 250 meter

Vägen till förstart är snitslad och är förlagd till vägar och gångbanor. Det är förbjudet att lämna den anvisade löpvägen. Lämna karantänen i tid!

Toaletter finns enbart vid karantänen. Toaletter finns inte vid förstart eller start.

Överdragskläder kan lämnas vid förstarten. Dessa transporteras till bagageutlämning.

Tömning av SIAC-bricka sker vid förstarten. Insläpp och kontroll av bricka sker vid förstart 5 minuter före start. Klockan vid förstart visar tävlingstiden. Avstånd från förstart till start är cirka 30 meter.

Startprocedur kvartsfinal

Kvartsfinalen är en masstart med sex löpare i varje heat med spridningsmetod ”löparens val”.

Startprocedur

 • 5 minuter före start, insläpp vid förstart till uppvärmningsområde
 • 2 minuter före start, tävlande går in i startfålla på sin heatposition
 • 1 minut före start. Tävlande går in i starttältet

Tittar på karta för löparens val i max 20 sekunder

Väljer en karta A, B eller C inom 20 sekunder

Tar kartan i handen och ställer sig på startlinjen, utan att titta på kartan

 • Startögonblicket. Starten sker genom tävlingsklockans pipsignal

 

Observera att klockor vid både förstart och start visar tävlingstid (ej gå-fram-tid).

Löparens val

I kvartsfinalen tillämpas ”löparens val” som spridningsmetod. Löparen får en karta innan start med tre olika alternativ A, B och C. Löparen har 20 sekunder på sig att titta på alternativen. Därefter måste löparen en av kartorna A, B eller C.

Exempel på karta för ”löparens val”

Enligt ovanstående exempel är det inte uppenbart för deltagaren exakt var i banan som delningen är inlagd. På kartutdraget visas endast en starttriangel, kontroller och anslutande linjer visas (inga kontrollnummer). Riktning före och efter delningen / gaffeln är inte synlig

Startprocedur semifinal och final

I semifinal och final är det masstart med sex löpare i varje heat. Rak bana.

Startprocedur

 • 5 minuter före start, insläpp vid förstart till uppvärmningsområde
 • 3 minuter före start, tävlande går in och väntar bakom sponsorskärmen
 • 2 minut före start. Tävlande går fram till sin karta, heatposition
 • (1 minut före start. Löparna presenteras i TV vid sin karta)
 • Startögonblicket. Starten sker genom visselsignal. Löparen tar kartan.

 

Observera att klockor vid både förstart och start visar tävlingstid (ej gå-fram-tid).

SEN START

Tävlande som är sen till start tillåts inte starta.

KARTA

Skala 1:4 000, ekvidistans 2 meter och enligt nya sprintnomen ISSprOM 2019. Ritad av Mårten Boström. Certifierad färgutskrift av Kartsam

Vattenfast papper utan plastficka kommer att användas.

Ytterligare eventuell information om kartan publiceras vid behov i separat Kart-PM vilket anslås i karantän och i Eventor.

KARTBESKRIVNING

Blockerad passage

Det kommer finnas ett antal blockeringar på kartan. Dessa blockeringar redovisas som förbjudna områden på kartan med violetta streck. Samt förbjudet område på ena sidan, eller på båda sidor.

Redovisning förbjuden passage, på karta

I terrängen markeras gränsen för dessa förbjudna områden heldagen förbjuden snitsel. Där den snitseln passerar en gångväg/väg dras den förbjudna snitseln på marken. Samt att en bock med förbjuden snitsel är placerad på gångvägen/vägen

Redovisning förbjuden passage, i terrängen

Grindar som är förbjudna att passera

Samtliga portar/grindar som skall vara stängda är markerade med blågula band.

Violett rutmönster på kartan

Det finns några förbjudna områden med violett rutmönster. Några har naturliga avgränsningar och är inte snitslade med förbjuden snitsel.

Häckar och buskage

Det finns tydliga häckar och buskage på fastighetsområden som inte får passeras. Dessa är markerade med mörkgrön färg samt exakt begränsningslinje på kartan. Den mörkgröna färgen gäller som opasserbar även om det inte finns en begränsningslinje.

Ex: Häck som är förbjuden att passera genom eller över.
Ex: Mörkgrön förbjudna häckar med begränsningslinje, på kartan

Trottoarkanter

Trottoarkanter är endast med om de tillför något till strukturen på kartan

Ex: När trottoarkanten inte tillför något
Ex: När trottoaren förtydliga vägen

Lekplats (svart kryss)

= lekställning, eller grupp av lekställningar

Carport

Carport som inte går att springa igenom, är ritade på kartan som hus. 

Exempel på carport
Exempel hur carport redovisas på kartan. Dvs de redovisas inte som skärmtak med tre väggar, utan som hus

KONTROLLBESKRIVNING

Finns endast tryckt på kartan. Inga lösa kontrollbeskrivningar.

TRAFIK

Vanliga trafikregler gäller. Det finns biltrafik i området.

Observera att gator INTE är avstängda med anledning av tävlingen, och tävlande har INTE företräde i trafiken. Löparna är alltså som vilka andra trafikanter som helst och det är mycket viktigt att se sig för noga när gator, trottoarer och cykelbanor korsas. Mestadels går banan i områden med begränsad trafik.

Det finns orange trafikskyltar med ”orientering pågår” för att uppmärksamma bilister. På några ställen utefter banan finns det vägvakter. Deras uppgift är att varna bilister, inte stoppa dem.

STARTLISTOR

Startlistor finns publicerade på Eventor. Startlistan anslås även i karantänen samt vid förstarten.

STARTTIDER och NUMMERLAPPAR

Nummerlappar enligt startlista.

 

Tider

08:00 Karantän öppnar

09:30 Senaste tid löpare måste gått in i karantän

Kvartsfinal

 

09.30

H21 Kvart Heat 1 (H21 KF1)

10:00

D21 Kvart Heat 1 (D21 KF1)

09.35

H21 Kvart Heat 2 (H21 KF2)

10:05

D21 Kvart Heat 2 (D21 KF2)

09:40

H21 Kvart Heat 3 (H21 KF3)

10:10

D21 Kvart Heat 3 (D21 KF3)

09:45

H21 Kvart Heat 4 (H21 KF4)

10:15

D21 Kvart Heat 4 (D21 KF4)

09:50

H21 Kvart Heat 5 (H21 KF5)

10:20

D21 Kvart Heat 5 (D21 KF5)

09:55

H21 Kvart Heat 6 (H21 KF6)

10:25

D21 Kvart Heat 6 (D21 KF6)

Beräknad segrartid är 7 minuter i H21 och D21.

Semifinal

 

Beräknad segrartid är 7 minuter i H21 och D21.

Final

12:30

H21 Final

 

12:55

D21 Final

Beräknad segrartid är 7 minuter i H21 och D21.

KLÄDSEL

Fri klädsel får användas. Rekommendation för val av skor, se terrängbeskrivning.

NUMMERLAPP

Nummerlappar skall bäras ovikta på fram- och baksida av bröstet av samtliga deltagare. En nummerlapp för alla lopp. Nummerlappar erhålls i karantänen. Medtag egna säkerhetsnålar.

KONTROLLER

Kontroller är markerade med kodsiffra och skärm. Flertalet kontroller har ett spjut som är försett med dubbla stämplingsenheter (en huvudenhet med kodsiffra och en hängande reservenhet). Några kontroller har traditionell ”bräda” med två stämplingsenheter monterade på brädan. Alla enheterna har SPORTident AIR+ aktiverat.

Kontrollerna är bevakade. Det är löparens ansvar att kontrollera att korrekt stämpling sker. Avsaknad av registrering i löparbrickan innebär felstämpling. Inga stämplingar med touchfree lagras i stämplingsenheterna.

Kontrollerna sitter i vissa fall tätt.

Bana

Beräknad segrartid är 7 minuter i H21 och D21.

Banlängden på kartan visar fågelvägen.

Banlängd

Fågelvägen

Kortaste vägen

D21 Kvart

1410 meter

1776 meter

H21 Kvart

1640 meter

2103 meter

D21 Semi

1400 meter

1846 meter

H21 Semi

1580 meter

2091 meter

D21 Final

1440 meter

1902 meter

H21 Final

1570 meter

2121 meter

MÅLGÅNG

Målstämpling sker genom att passera en målslinga i marken

Placering i heatet sker genom

 • I kvartsfinal, semifinal och final är det först över mållinjen som är vinnare. En måldomare avgör de slutliga placeringarna baserat på när löparnas bröst passerar mållinjen.

 

UTSTÄMPLING

Efter målgång skall löparen genast läsa ut vid målet.

Efter utstämpling kommer en funktionär att gemensamt ta löparna tillbaka till samlingsplatsen.

Resultat efter heaten

Resultat publiceras direkt efter varje avslutat lopp (heat). Det sker vid stället där löparen kommer till karantänen.

Resultatlistor sätts också upp i karantänen där löpare som redan sprungit befinner sig

 • En resultatlista för varje heat
 • En resultatlista med alla kvalificerade löpare

Löptiderna kan justeras baserat på måldomarens beslut för att ordningen ska bli rätt.

Karantänen efter heaten

De löparna som går in i karantänen efter loppen är

 • Löpare som avancerar till nästa final
 • Löpare som är osäkra på avancemang kan välja att kliva in i karantänen.

När detta fastställts kan löparen kliva ur/vara kvar i karantänen, beroende på resultat. (Resultat kommer publiceras i och innan karantänen)

Löpare som inte gått vidare, behöver inte gå in i karantänen. Löpare som inte kliver in i karantänen, avsäger sig vidare avancemang.

KLAGAN, PROTEST OCH JURY

Alla klagomål ska göras till arrangören (vid röd utgång eller vid karantänens tävlingsexpedition) så snart som möjligt, men senast 5 minuter efter att motsvarande heat har publicerats. Arrangören bedömer klagomålet inom tre minuter. Klaganden ska omedelbart informeras om beslutet.

Protester ska göras till en jurymedlem senast 2 minuter efter arrangören har meddelat beslutet om klagomålet. Juryn avgör ärendet helst inom 3 minuter.

Slutresultat från kvalificerade löpare kommer att publiceras så snart de är i mål, inte nödvändigtvis innan alla 6 löpare är klara.

Alla klagomål och protester kan initialt göras muntligt men kommer dokumenteras.

Bagageutlämning

Efter loppet hämtas bagage på samma plats som det lämnades vid karantänen. De löpare som går vidare i tävlingen kan hämta sin väska inne i karantänen.

De löpare som elimineras ur tävlingen, kan hämta sin väska från utsidan av karantänen. På samma plats som den lämnades. Här lämnas även GPS-enhet och väst in. När väskan hämtas är det viktigt att löparen vänder tillbaka ut från karantänområdet för att lämna området.

Pga. covid-19 restriktioner är det är viktigt att löparna som är utslagna ur tävlingen lämnar området när väska och överdrag har hämtats.

KVALIFICERING TILL KNOCKOUTFINALER

D21 Kvartsfinal, de tre (3) bästa i varje heat kvalificerar sig för semifinal.

H21 Kvartsfinal, de tre (3) bästa i varje heat kvalificerar sig för semifinal.

D21 Semifinal, de två (2) bästa i varje heat kvalificerar sig för final.

H21 Semifinal, de två (2) bästa i varje heat kvalificerar sig för final.

NEDJOGGNING

Nedjoggning vid avancemang kan ske i karantänen på friidrottsbanan.

Nedjoggning efter eliminering får ske öster om karantänen.

ÖVRIGA FRÅGOR

Vätska

Ingen vätska.

Dusch

Inga duschmöjligheter kommer att erbjudas i anslutning till tävlingsområdet utan löpare hänvisas till dusch vid eget boende.

Toaletter

Toaletter finns endast vid karantänen. För de som behöver toalett efter genomfört lopp hänvisas ni till Sportcentrums entré till ishallen söder om karantänen.

Doping

Dopningskontroll kan förekomma.

Första hjälpen

Första-förband finns vid tävlingsexpeditionen.

Måltid/Servering

Endast förbeställd TakeAway som hämtas vi infocenter/ tävlingsexpeditionen mellan 11-12.30. Ingen annan mat eller servering erbjuds med anledning av Covid-19.

LIVERAPPORTERING OCH RESULTATLISTOR

Resultat för löpare

 • Resultat kommer publiceras direkt efter varje avslutat lopp (heat).
 • En lista med alla kvalificerade löpare kommer sättas upp i karantänen.

Inga resultatlistor kommer sättas upp på tävlingen för publik eller eliminerade tävlande utan allt hänvisas till liveresultaten på.

http://live.orientering.se/

TV-SÄNDNING

D21 och H21 semifinal och final kommer direktsändas på nätet. Det kommer finnas kameror vid mål och start. Ett flertal kameramän kommer finns utplacerade i tävlingsområdet vilka inte är markerade på kartan. Det förekommer kameramän som kan cykla efter deltagare under kortare sträckor.

FOTO- och VIDEOFRISKRIVNING

Observera att fotografier och bilder kommer att tas under SM-tävlingen. Dessa kommer att användas av evenemangsorganisationen för marknadsföring och reklamändamål i våra publikationer, på vår webbplats och i socialmedia eller i någon tredje parts publikation under och efter SM. Vänligen kontakta tävlingsledaren om du vill undantas från denna aktivitet

TÄVLINGSKARTOR EFTER MÅLGÅNG

Inga kartor samlas in efter målgång.

TÄVLINGSJURY

Av SOFT utsedd jury.
Göran Andersson, Dalarna
Mikael Tarandi, Stockholm
Fredrik Odelberg, Västergötland

INFORMATION

Webbsida: www.smsprint2021.se

E-postadresser:

Allmänt: info@smsprint2021.se

Tävling: tavling@smsprint2021.se

Boende: boende@smsprint2021.se

KONTAKTER

Tävlingsledare                    Mats Frost, mats.frost@samariten.se  070-4749684

Banläggare                         Ola Hultin, ola.hultin@programteknik.se  070-8555900

Kartritning                          Mårten Boström, marten.bostrom@mapmore.fi

Tävlingskontrollant            Henrik Skoglund, SOFT

Bankontrollant                    Jens Andersson, Kristinehamns OK

Mediakontakt                     Elizabeth Löchting, media@smsprint2021.se 070-797 01 20

SM-ansvarig SOFT             Henrik Skoglund, henrik.skoglund@orientering.se 0732-558 480